removal van, house move specialists, friendly and professional Retford.

Perkraustymo taisyklės

1. Gabenimui nepriimami daiktai

1.1 UŽDRAUSTI VEŽTI DAIKTAI - daiktai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas yra uždraustas pagal Lietuvos Respublikos teisę, kaip pavyzdžiui:

- Ginklai ir jų dalys, šaudmenys, sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos.

- Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, jų prekursoriai, bei vaistai, turintys analogiškų savybių.

- Gyvi gyvūnai

- Greitai gendantys maisto ir ne maisto produktai.

- Pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai ir brangakmeniai, antikvariniai daiktai.

- Toksiški ar koroziją sukeliantys tirpalai.

- Alkoholis ir tabako gaminiai.

- Įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga.

- Žmogaus palaikai ar kūno dalys.

- Daiktai, kurių gabenimui reikalingos specialios temperatūros, oro drėgmės ar kitos sąlygos.

- Daiktai, kurių gabenimui, išvežimui ar įvežimui reikalingi specialūs leidimai ar išskirtinės sąlygos.

- Daiktai, kurie dėl savo savybių gali pakenkti žmonių sveikatai, aplinkai.

1.2 Užsakydamas transportavimui nepriimamų daiktų pervežimą, perduodamas arba bet kokiu būdu sąlygodamas jų perdavimą vežimui, Užsakovas prisiima visišką atsakomybę už visus tokio žingsnio padarinius ir įsipareigoja atlyginti kraustausi.lt jos dėl šios priežasties patirtus nuostolius.

2. Atvejai, kuriais atsakomybė nėra prisiimama ir negali būti taikoma

2.1 kraustausi.lt jokiais atvejais neatsako už netiesioginius nuostolius, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą.

2.2 kraustausi.lt neatsako už krovinio ar jos dalies praradimą, sugadinimą ar pavėluotą pristatymą dėl aplinkybių nurodytų 2.3 punkte, bei su tuo susijusius nuostolius. Užsakovas turi įvertinti tokių įvykių bei nuostolių pavojų.

2.3 kraustausi.lt neatsako, ir neišmokamos jokios kompensacijos ar kitos sumos, jeigu patiriamas bet koks nuostolis ar žala, krovinys ar jos dalis prarandama ar sugadinama, pristatoma pavėluotai, ne ten kur reikia arba nepristatoma dėl nuo kraustausi.lt valios nepriklausančios aplinkybės, tokios kaip:

2.3.1 Teisėti ar neteisėti valstybės institucijų ar įstaigų veiksmai arba neveikimas, dėl jų susidariusios transporto spūstys, eilės bei kitos kliūtys krovinių pervežimui bei Ekspeditoriaus paslaugų teikimui.

2.3.2 Boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas Šalies, prašančios atleisti nuo įsipareigojimų, įmonėje.

2.3.3 Stichinės nelaimės: smarkios audros, pūgos, ciklonai, gausiai iškritęs sniegas, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai.

2.3.4 Sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimas.

2.3.5 Karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas.

2.3.6 Kita nenugalima jėga.

2.3.7 Krovinio pobūdis, savybės, būdingi trūkumai ar defektai.

2.3.8 Muitinės ar kitų valstybės institucijų procedūros.

2.3.9 Užsakovo nurodymai ar instrukcijos, pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, kiti veiksmai (neveikimas).

2.3.10 Siuntėjo ar Gavėjo veiksmai (neveikimas).

2.3.11 Su kraustausi.lt nesusijusių asmenų veiksmai (neveikimas).

2.3.12 Kitos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse nurodytos aplinkybės.

2.4 kraustausi.lt taip pat neatsako šiais atvejais:

2.4.1 Išsitynus magnetinėse juostelėse, kompiuterio diskuose ar diskeliuose arba kitose duomenų saugojimo laikmenose įrašytiems duomenims.

2.4.2 Kai transportuojant arba kraunant pažeidžiamos dienos šviesos lempos, neoninės šviesos, neoninės iškabos, rentgeno vamzdžiai arba kitokie greitai dūžtantys daiktai.

2.4.3 Kai krovinio turinį sudarė pinigai ar kiti gabenimui nepriimami daiktai.